نگهداری و تعمیرات پیشگویانه(Predictive Maintenance)

 نگهداری و تعمیرات پیشگویانه(Predictive Maintenance) یا پیشبینی تعمیر و نگهداری، یک روش مدیریت فنی است. با استفاده از تحلیل داده ها و الگوریتم ها پیشبینی، اقدام به پیشبینی به زمان تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی نیاز دارد.  در این روش، داده هایی مانند سنسورهای جمع آوری شده از تجهیزات، داده های تاریخچه تعمیر و نگهداری، پارامترهای […]