“رگرسیون: نیروی محرک پشت پرده داده‌ها”

رگرسیون یک روش آماری قدرتمند است که در تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی رابطه میان متغیرها استفاده می‌شود. در این مطلب، به بررسی و توضیح نیروی محرک پشت پرده داده‌ها در رگرسیون خواهیم پرداخت. پوشش نیروهای محرک در تحلیل داده‌ها متغیر وابسته متغیری است که ما میخواهیم با متغیر مستقل توضیح دهیم. متغیر وابسته (dependent variable) […]