حضوری در روز های شنبه الی 4 شنبه از 8:00 تا 15:00

انجام یک پروژه موفق و پایبندی به قرارداد ها و لزوم رعایت آن ها

عقد قرار داد پس از ارزیابی پروژهه موفق و کیفیت عملکرد توسط پژوهشکده

بهره مندی از سرویس ایاب و ذهاب

امکان اسکان و اراعه دفتر و محل استقرار

دسترسی به سرویس اینترنت بدون محدودیت

امکان همفکری و ارتباط گیری با سایر همکاران

بررسی میزان کیفیت عملکرد اعضا و گزارش منظم و متداوم همکاری

اراعه خدمات استثنایی برای همکاران فعال و برتر