شرکت پتروپالاتوس با در اختیار داشتن تیم متخصصان هوش مصنوعی در تمام زمینه های ذیل فعالیت می نماید