همکاری پایدار به عنوان یک شتابدهنده

آیتی هابـــــــ روش متنوعی را جهت جذب نیروهای تازه فارغ التحصیل،منتورها و پیکربندی و اراعه محصولی عالی برای موسسات و کافرمایان اتخاذ کرده است تا با طی آن مهارت افزایی و کسب درآمد اتفاق افتاده و این دوره ها به عنوان گذراندن دوره کارآموزی می باشد.

همچنین از خبرگان صنعتی و اعضای هیات علمی دعوت به همکاری می شود تا با مراجعه به فرم های مخصوص همکاری از جزییات قراردادهاو پیوستن به تیم های ما مطلع گردند.

Leadership

Our leaders demonstrate integrity, honesty and openness. Guided by our values.

Empowerment

Our leaders demonstrate integrity, honesty and openness. Guided by our values.

Social Impact

Our leaders demonstrate integrity, honesty and openness. Guided by our values.

Betterment

Our leaders demonstrate integrity, honesty and openness. Guided by our values.

Deep Honesty

Our leaders demonstrate integrity, honesty and openness. Guided by our values.

Solidarity

Our leaders demonstrate integrity, honesty and openness. Guided by our values.

هدف ما ایجاد یک بستر همکاری متداوم برای آموزش و ایجاد ساختارهای تیمی متشکل از افراد توانمند در قالب همکاری در حوزه پروژه های هوش مصنوعی مختلف و اراعه محصولی عالی برای موسسات و کافرمایان است.