آدرس:

تهران،پشت ورزشگاه آزادی، پژوهشکده شرکت نفت و گاز ایران،مرکز فناوری و نوآوری

ایمیل:

oil.ms.sohrabi@gmail.com

شماره تماس:

02148250000

آموزشکده هوش مصنوعی

ارسال نظرات و انتقادات: